welsteil.nl

Klimaatverandering, een nieuw feit of een repeterend feit?

Al sinds het ontstaan van de aarde zijn er in de loop van de tijd constant veranderingen in het klimaatpatroon van onze planeet. IJstijden komen en gaan. De oorzaken zijn divers. Zonnewinden, aantrekkingskrachten van de maan en planeten alsmede een langzame verandering van de baan van de aarde om de zon.

Het is overigens een proces dat al miljoenen jaren geleden is gestart en ook nog evenzoveel jaren zal voortgaan totdat de aarde zo heet is dat leven niet meer mogelijk is. De zon is dan in grootte toegenomen en zal de planeten van het zonnestelsel verzwelgen of 'roosteren'.

De mens maakt gewoon deel uit van het universum en is met zijn technisch vernuft en ontwikkelingsdrang dus ook onderdeel van het universum. Deze ontwikkelingsdrang heeft voordelen en kan rampen voorkomen maar heeft blijkbaar ook nadelen. Het is wat het is en alles heeft zijn einde.

Het proces is onomkeerbaar!(?)

Dit neemt niet weg dat wij gedurende onze tijd van leven de beschikbare energiebronnen wel duurzaam moeten inzetten om hier zo lang als mogelijk gebruik van te blijven maken.

We kunnen bijvoorbeeld ook gebruikmaken van 'waterstof' maar er is nog een lange weg te gaan voordat dat voor iedereen toegankelijk is.
Maar het begin is er en het Waterstofmagazine brengt je op de hoogte van de allernieuwste feiten.

Op 17 mei 2019 verschenen de twee onderstaande artikelen:

Eerder was bekend dat TataSteel ook al experimenteert.

Het havenbedrijf van de gemeente Amsterdam, Tata Steel en Nouryon (de afgesplitste chemietak van AkzoNobel) hebben plannen om een grote waterstoffabriek te bouwen op het terrein van Tata Steel bij IJmuiden. De fabriek moet jaarlijks 15.000 ton waterstof produceren.

Met elektrolyse (stroom) kan water worden ontleed in zuurstof en waterstof. Die laatste stof kan vervolgens gebruikt worden als (groene) brandstof, in dit geval voor de productie van staal.

40.000 huishoudens Tata wil de waterstof gebruiken om de staalproductie te verduurzamen. Het bedrijf denkt hiermee 350.000 ton minder CO2 uit te gaan stoten. Dat is evenveel als de CO2-uitstoot van 40.000 huishoudens.

Op dit moment stoot het bedrijf meer dan 6 megaton CO2 uit. Daarmee is het na de kolencentrale van RWE in de Eemshaven de grootste vervuiler in Nederland.

De drie partijen willen in 2021 een definitief besluit over de fabriek nemen. De bouw moet dan twee of drie jaar later klaar zijn.

Waterstof wordt gezien als een belangrijke pijler van het Klimaatakkoord waarover nu onderhandeld wordt. Het kan dienen als brandstof voor de industrie, zwaar transport, maar in de toekomst ook als vervanger voor aardgas om woningen te verwarmen. Nouryon heeft hier veel ervaring mee, maar op veel kleinere schaal dan in de toekomst noodzakelijk is.

Waterstof als batterij

De verwachting is dat elektriciteitsproductie met gas en olie steeds meer vervangen zal worden door elektriciteit uit wind en zon. Maar beide bronnen kunnen fluctueren: soms waait het harder dan anders, soms schijnt de zon fel, soms helemaal niet. Om die fluctuaties op te vangen, kan waterstof worden gebruikt. Op momenten dat er veel elektriciteit wordt geproduceerd, kan deze worden omgezet in waterstof. De waterstof kan dan bewaard en gebruikt worden om elektriciteit te produceren wanneer dat nodig is.

Je kunt natuurlijk iets op gang krijgen door indringend op het gevoel te gaan werken zoals in onderstaand filmpje gebeurd.

Hoe maak je waterstof en hoeveel kost het?Een andere oplossing voor deze schone energiebron dat relatief eenvoudig is te implementeren, is gebruikmaking van het huidige gasnet.

Of, nog beter,voor een grotere actieradius kun je een auto op waterstof laten rijden i.p.v. op accu's!


Het Haagse Klimaatpact ligt er maar nu een uitgewerkt gezamenlijk Europees Klimaatpact nog waar alle lidstaten zich wel aan moeten gaan houden!

Waar had WelSteil al in 2017 voor gepleit? Juist ja, Groenlinks zou zich tesamen met coalitiepartners kunnen inzetten om een economische ecologie te bereiken. Eindelijk, het begin is er. WelSteil schreef tenslotte:

Groenlinks zal zich volledig moeten richten op een economische ecologie om samen met VVD, CDA en D'66 ons land sterk te houden.

.

Mark Rutte onderschrijft (deels) Kerngebieden van WelSteil in zijn speech in het Europees Parlement op woensdag 13 juni 2018.

‘Eenheid is niet hetzelfde als een ever closer union’
Volgens Rutte moet de Unie zich juist concentreren op een aantal kerngebieden. Hij noemt daarbij de interne markt, het handelsbeleid, de Economische en Monetaire Unie (EMU), de collectieve veiligheid en bescherming van de buitengrenzen en een gezamenlijk klimaatbeleid.

----------------------------Terug naar welsteil.nl.


Laatste nieuws
20-07-2020

Interressant artikel in FD over hoe Nederland de Europese waterstofkampioen kan worden.


01-07-2020

De tests met vliegtuigen op waterstof en ook die van auto's nemen een steeds grotere vlucht. Voor de test hebben ingenieurs van ZeroAvia de conventionele aandrijflijn van de Piper M350 vervangen door elektromotoren, waterstofbrandstofcellen en gasopslag.

Laatste nieuws
16-6-2020

Productie van waterstof op zee kan miljoenen euro's besparen. Een dertigtal bedrijven waaronder Gasunie, Shell, Boskalis en Van Oord komen met een rapport waarin deze conclusie staat.

In het noorden van ons land zijn ze goed bezig. De ontwikkeling en de toepassing van een waterstofnet gaat daar onverdroten voort.

De gemeenteraad van Hoogeveen is op 7 mei 2020 akkoord gegaan met de uitbreiding van een tankstation met biobrandstoffen, waterstof en een elektrisch oplaadpunt.

Nu de aanschafprijs van auto's op waterstof nog op een schappelijk bedrag krijgen.


27-2-2020

De Shell en Gasunie willen samen het grootste waterstofproject van Europa opzetten.


22-1-2020

Waterstoffabriek in Delfzijl is een stap dichterbij.


26-6-2019

De proef met op waterstof gestookte cv ketels in een woonwijk op Rozenburg heeft vooralsnog goede resultaten opgeleverd. Remeha als fabrikant van ketels zal in het Verenigd koninkrijk ook een dergelijke test starten. Ook in (andere) landen van de Europese Unie is interesse!

Op waterstof gestookte cv installatie

17-5-2019

Het kabinet Rutte III heeft zich ten doel gesteld de Nederlandse broeikasgasemissies in 2030 met 49% te verminderen ten opzichte van 1990. Daarom heeft het een onderhandelingspro-ces opgezet om te komen tot een Nederlands Klimaatakkoord, dat dit doel dient te verwe-zenlijken. De vijf sectorale tafels waaraan over dit akkoord wordt onderhandeld, hebben ieder een indicatieve reductie-opgave gekregen, welke samen optellen tot een reductie van 48,7 megaton CO2. De indicatieve reductie-opgaven gelden ten opzichte van de verwachte ontwikkeling bij reeds vastgesteld en voorgenomen beleid zoals beschreven in de Nationale energieverkenning. Op 21 december 2018 bood de voorzitter van het Klimaatberaad Ed Nijpels het Ontwerp van het Klimaatakkoord, met daarin de voorstellen die voortkomen uit het onder-handelingsproces, aan aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat. De Minister heeft vervolgens, mede namens de voorzitter van het Klimaatberaad, het PBL verzocht de voor-stellen door te rekenen. De onderhavige analyse geeft invulling aan dit verzoek.Verwachte effecten van voorgestelde beleidsinstrumentenCentraal in deze analyse staan de verwachte effecten van het ontwerp Klimaatakkoord (OKA) op emissiereductie en nationale kosten. Daarnaast beschouwen we de vraag of het pakketmet voorstellen in het OKA leidt tot een samenhangend transitiebeleid. Ook komen in be-perkte mate ruimtelijke consequenties en de betekenis van het OKA voor de arbeidsmarkt aan de orde. De analyse richt zich op het verwachte effect van de voorgestelde beleidsinstrumenten in het ontwerpakkoord. Daarmee verschilt de analyse wezenlijk van de eerdere PBL-analyse van het Voorstel voor hoofdlijnen van het Klimaatakkoord (VHKA); daarin ging het om de effec-ten van de voorgestelde technischemaatregelen. Ter illustratie: het installeren van een warmtepomp is een voorbeeld van een technische maatregel; het verhogen van de energie-belasting op gasverbruik is een daaraan gerelateerd beleidsinstrument.Effecten ten opzichte van basispad De effecten van het OKA zijn bepaald ten opzichte van een basispad dat is ontleend aan de Nationale Energieverkenning (NEV) 2017. Dit basispad beschrijft de verwachte ontwikkeling zonder de voorstellen uit het OKA. Ook enkele nationale en internationale beleidsinstrumen-ten die sinds het opstellen van het basispad zijn voorgenomen of vastgesteld, zijn geen on-derdeel van het basispad. Het effect van dit nieuwe beleid is bij de resultaten in deze analyse inbegrepen. Nog te maken keuzes over de precieze vormgeving van de instrumenten zijn bepa-lend voor het te verwachten effectAlhoewel het OKA in de meeste gevallen het beoogde type instrumentatie duidelijk maakt, is de precieze vormgeving van veel instrumenten nog niet bekend. De keuzes in de nadere vormgeving van de instrumenten bepalen in belangrijke mate het uiteindelijke effect. De analyse beziet daarom de verdere uitwerkingsmogelijkheden die binnen de kaders van het ontwerpakkoord bestaan. Ook de reactie van burgers en bedrijven op de beleidsprikkels uit het OKA is onzeker. Boven-dien is het in veel gevallen niet goed mogelijk deze beide onzekerheden los van elkaar in beeld te brengen. In deze analyse zijn de emissie-effecten daarom in bandbreedten weerge-geven, die een minimaal en een maximaal mogelijk effect weergeven met inachtneming van deze onzekerheden in uitwerking en respon

Laatste nieuws
15-3-2019

De voorstellen uit het ontwerpklimaatakkoord leveren een besparing van 31 tot 52 megaton CO2 in 2030 op. Dat valt nog binnen het gestelde kabinetsdoel van 48,7 megaton minder CO2, al wordt dat waarschijnlijk niet gehaald. Vooral de industrie levert te weinig besparingen.

"Er is nog veel werk aan de winkel", concludeert het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in de woensdag gepubliceerde doorrekeningen van de klimaatplannen.

Er zijn nog geen berekening wat de plannen van ons kabinet wereldwijd zullen gaan betekenen. Vast staat dat de (aangewezen) veroorzakers en de gebruikers moeten betalen. Met het hiermee ontvangen geld kunnen enkel schijnoplossingen betaald worden. Wereldwijd maakt dat echter niets uit! O.k. Parijs. Waarom hoor je niets meer over waterstof??

Laatste nieuws
7-2-2019

In het klimaatdebat kon en kan het kabinet er nog steeds niet uitkomen.

Een deel weet wat je niet meer mag, een deel weet ook dat het geld kost maar niet wie dat moet betalen. Verder mag je niet meer vliegen, niet meer autorijden en welbeschouwd ook voorlopig niet meer met de trein want die heeft nog steeds 'vuile'elektriciteit nodig. Je kunt alleen nog lopen of met de fiets. Zeilen of te paard gaan is ook een mogelijkheid maar dan houdt het wel op.

Wij kunnen als mensheid ook gewoon opnieuw beginnen, terug naar het stenen tijdperk. Heeft ook wel zijn charme (!)