Laat Nederland de motor van Europa zijn:

Door de grote winst van VOLT is het Europese Gezicht van Nederland binnen de Unie een nieuw ijkpunt.

Mark Rutte onderschreef (deels) Kerngebieden van WelSteil al in zijn speech in het Europees Parlement op woensdag 13 juni 2018.

‘Eenheid is niet hetzelfde als een ever closer union’
Volgens Rutte moet de Unie zich juist concentreren op een aantal kerngebieden. Hij noemde daarbij de interne markt, het handelsbeleid, de Economische en Monetaire Unie (EMU), de collectieve veiligheid en bescherming van de buitengrenzen en een gezamenlijk klimaatbeleid.

Op deze terreinen kan de EU volgens Rutte echt toegevoegde waarde bieden. Hij haalde daarbij zijn stokpaardje aan dat Europa beter minder kan beloven en vervolgens meer leveren. Zo wekt het Europees Parlement (EP) in zijn ogen meer vertrouwen bij de burger.

Verder zwaaide hij nog met een revolver en vergeleek hij de EP met John Wayne westerns.

Hij zag de EU-landen als een stelletje pioniers die ’s avonds of bij gevaar de huifkarren in een kring zetten om zich te beschermen tegen aanvallers. ‘Hun eenheid gaf ze kracht, stabiliteit en veiligheid. Hetzelfde geldt voor de EU. Eenheid is het fundament van onze kracht. Eenheid bepaalt onze slagkracht. Helaas heeft de Brexit een gat in onze kring geslagen. Positief is wel dat het de andere 27 lidstaten bewuster heeft gemaakt van het belang van eenheid en samenwerking’(einde quote).

Maar die eenheid komt er niet zolang er landen zijn die een eigen koers willen varen of rollenbollend met elkaar op straat liggen.

Welsteil vindt dat Europa nu duidelijk moet zijn en op economisch gebied flinke stappen durven zetten en geen ‘nee’ accepteren maar gewoon een begin maken met het uitvoeren van het Welsteile standpunt.

Dit standpunt komt overeen met het standpunt van VOLT Europa over de kaders waarbinnen de Europese Unie het best gedijt. Het is gewoon maar het beste is om het standpunt van Welsteil over te nemen en economische wetten laten prevaleren.


WelSteil Standpunt :

WelSteil vindt dat Nederland in de Europese Unie moet blijven, Nederland is een handelsland dat de zekerheid moet hebben van een goed geouttilleerd verkeersnet zowel over de weg als in de lucht~ als door vaarwegen. Doorvoermogelijkheden mogen niet belemmerd worden.
Dit bereikt men door één Europees bestuur. Een bestuur dat door alle landen echt ondersteund wordt.Een soort Verenigde handelsunie, een variant op de Verenigde Staten van Amerika. Een Verenigde Handelsunie van Europa onder leiding van een president die zich richt op het wegnemen van handelsbelemmeringen. De leden van de unie (de landen dus) mogen zich dan alleen richten op nationale belangen die de handel niet in de weg zitten. De koningshuizen mogen wel aanblijven maar louter ceremonieel, als samenbindingseenheid.
Waarom niet de Europese Unie ombuigen tot 'Verenigde Handelsunie van Europa' door een wijziging aan te brengen in de statuten. De rechtsverhouding tussen de leden en het Europees Parlement meer richten op de economische belangen van de landen. De landen zelf kunnen zich dan beter bezighouden met het de uitdaging van hoe de ecologie van hun eigen land, binnen de economische grenzen, afgestemd kan op omringende landen.

Ecologische economie of economische ecologie!

Voor alle duidelijkheid, economie en ecologie hoeven elkaar niet te bijten. Met de huidige technische ontwikkelingen, informatie technologie, kunnen ze elkaar versterken. Het behoud van een gezonde leefomgeving is voor de toekomst economisch veel stabieler en rendabeler dan een vervuilende maatschappij. Het gaat om de balans. Handeldrijven is op zich niet vervuilend, de vervoersmiddelen en de energie die dat moet verwezenlijken daar zijn oplossingen voor en de handelswaar kan gereguleerd worden. De belangrijkste taak van Europa of de 'Verenigde Handelsunie van Europa' is het bereiken van een consensus binnen de Unie. Dat lijkt op 'terug naar af' maar dat hoeft niet het geval te zijn. Het gaat om het zichtbaar maken van het voordeel ervan! Denken in mogelijkheden.

Nederland moet als 'een van de leden van de handelsunie ' binnen Europa, zich positioneren als een onmisbare partner en zich niet laten verleiden door bijvoorbeeld met steden/provincies onderling te gaan wedijveren om de World Expo 2025 binnen te halen. Nederland moet gewoon als Europees lid zich daarvoor kunnen kandideren (Rotterdam - Eemshaven en alles wat daar tussen zit). Nederland heeft tenslotte zijn eigen specialiteit!

.

Een gat in de markt voor ondernemers/fabrikanten.
Dus opgeven is geen optie nu blijkt dat als ondernemers de handschoen oppakken en daadwerkelijk de strijd aangaan om door op een zo schoon mogelijke manier te produceren zij ook hun omzet kunnen vergroten. Dat is dan mooi meegenomen en zodoende kunnen de ondernemers tevens hun omzet en bestaansrecht veilig stellen. Winst is natuurlijk wel de achterliggende gedachte maar ook het bewijs dat ecologie en economie goed samen kunnen gaan...

Er wordt wel gesteld dat economie kansloos is zonder ecologie. Het tegengestelde is echter ook waar!
Het kost veel geld om ecologie en economie goed in balans te houden. Het is dus van wezenlijk belang dat een hoge economie eerst moet zijn bereikt waarna geld beschikbaar komt voor een ecologisch verantwoorde bedrijfsvoering in de breedste zin des woords.

Desnoods volgens het principe van drie stappen voorwaarts en een stap achterwaarts. Somtijds kan het onvermijdelijk zijn om twee stappen terug te doen in plaats van één als dat de natuur kan helpen te herstellen van een eventuele schade.
De mens richt helaas ook schade aan in de natuur maar kan deze schade ook herstellen en het met die wetenschap daarna ook voorkomen!!

Stemmen
met
WelSteil
is
richting
wijzen
zonder
pijl!